Search

احساس وابستگی به زبان کانادایی ها !

کانادا دارای بیشترین نیروی کار تحصیل کرده دربین کشورهای G7

یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که تعداد بیشتری از کانادایی‌ها نسبت به سایر نشانه‌های هویت، از جمله کشوری که آن‌ها را خانه می‌نامند، به زبان اصلی خود وابستگی شدید نشان می‌دهند.این نظرسنجی که توسط Leger برای انجمن مطالعات کانادا انجام شد، نشان داد که 88 درصد از پاسخ دهندگان احساس وابستگی شدید به زبان اصلی خود را گزارش کردند، در حالی که 85 درصد همین موضوع را برای کانادا گزارش کردند.

اهمیت بیشتر زبان به ویژه در میان فرانسوی‌ها و مردمان بومی قابل توجه بود.گزارش‌های مربوط به وابستگی شدید به زبان اصلی از همه نشانگرهای هویتی دیگر، از جمله جغرافیا، گروه قومی، هویت نژادی و وابستگی مذهبی فراتر رفت.از بین نشانگرهای هویت در نظر گرفته شده در نظرسنجی، کانادایی ها کمترین احتمال را داشتند که احساس وابستگی شدید به یک گروه مذهبی را گزارش کنند.

نظرسنجی آنلاین توسط 1764 کانادایی بین 8 تا 10 ژوئیه تکمیل شد. نمی توان به آن حاشیه خطا اختصاص داد زیرا نظرسنجی های آنلاین نمونه های واقعا تصادفی در نظر گرفته نمی شوند.برای کانادایی‌هایی که زبان اصلی آنها فرانسوی است، 91 درصد احساس وابستگی شدید به زبان خود را گزارش کردند، در مقایسه با 67 درصدی که همین احساس را برای کانادا گزارش کردند.

در کبک، افراد بیشتری نسبت به استان احساس وابستگی شدید به زبان اصلی خود داشتند.تنها 37 درصد از کانادایی ها احساس وابستگی شدید به یک گروه مذهبی را گزارش کردند.

این یافته ها پیش از آخرین سرشماری آماری کانادا در مورد زبان های این کشور است که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود.بر اساس آخرین سرشماری، دوزبانگی انگلیسی-فرانسوی از 17.5 درصد در سال 2011 به 17.9 درصد در سال 2016 افزایش یافت و به بالاترین میزان دوزبانگی در تاریخ کانادا رسید. بیش از 60 درصد این رشد در دوزبانگی مربوط به کبک است.

 

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا